Zoeken

Belangrijke items

 
 
 
KWB Sint Martinus Kontich

21ste GROTE ROMMELMARKT

Zondag 14 juli 2024


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacyverklaring KWB Sint Martinus Kontich

 

GDPR - Bericht aan alle leden van

KWB SINT-MARTINUS KONTICH vzw

Algemeen

KWB Sint-Martinus Kontich vzw hecht veel waarde aan de privacy en de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden.

In deze privacyverklaring wil KWB Sint-Martinus Kontich vzw heldere en transparante informatie geven over hoe het omgaat met persoonsgegevens. KWB Sint-Martinus Kontich vzw doet er alles aan om de privacy van haar leden te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KWB Sint-Martinus Kontich vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 

Dit brengt met zich mee dat KWB Sint-Martinus Kontich vzw in ieder geval:

•      de persoonsgegevens van haar leden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

•      verwerking van de persoonsgegevens van haar leden beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

•      passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens van haar leden gewaarborgd is;

•      geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

•      op de hoogte is van de rechten als betrokken persoon omtrent de persoonsgegevens, haar leden hierop wil attent maken en deze wil respecteren.

Als KWB Sint-Martinus Kontich vzw is het verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar leden. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met KWB Sint-Martinus Kontich vzw wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

KWB Sint-Martinus Kontich vzw

Zetel:  Doopput 2, 2550 Kontich

Lokaal: Magdalenastraat 21, 2550 Kontich

Emailadres: kwb-martinus-kontich@outlook.com

Waarom verwerkt KWB Sint-Martinus Kontich vzw de persoonsgegevens?

De persoonsgegevens van haar leden worden door KWB Sint-Martinus Kontich vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

-          0m te kunnen deelnemen aan de activiteiten van KWB Sint-Martinus Kontich vzw

-          Het versturen van het ledenblad Kontakt en mogelijke uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)

-          Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

Welke gegevens verwerkt KWB Sint-Martinus Kontich vzw?

KWB Sint-Martinus Kontich vzw kan de volgende persoonsgegevens aan haar leden vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen  :

•         Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

•        Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid

•        Rijksregisternummer

•        Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, nationaliteit

Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties

-          KWB Nationaal via Korpus

Verstrekking aan derden

Verder zal KWB Sint-Martinus Kontich vzw  de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is.

Tevens kan KWB Sint-Martinus Kontich vzw persoonsgegevens delen met derden indien de leden haar hiervoor toestemming geven.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

KWB Sint-Martinus Kontich vzw verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

KWB Sint-Martinus Kontich vzw verwerkt alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

KWB Sint-Martinus Kontich vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

•      Alle personen die namens KWB Sint-Martinus Kontich vzw kunnen kennis nemen van de gegevens van haar leden, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

•      KWB Sint-Martinus Kontich vzw hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al haar systemen;

•      KWB Sint-Martinus Kontich vzw maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

•      KWB Sint-Martinus Kontich vzw test en evalueert regelmatig haar maatregelen;

•      De medewerkers van KWB Sint-Martinus Kontich vzw zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

De rechten van de leden van KWB Sint-Martinus Kontich vzw omtrent haar gegevens

Elk lid van KWB Sint-Martinus Kontich vzw heeft recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die het ontvangen heeft.  Via het hoger vermeld adres kan elk lid KWB Sint-Martinus Kontich vzw hiervoor contacteren. 

Tevens kan elk lid van KWB Sint-Martinus Kontich vzw bezwaar indienen tegen de verwerking van haar persoonsgegevens (of een deel hiervan) door KWB Sint-Martinus Kontich vzw of door één van haar verwerkers.

Ook heeft elk lid van KWB Sint-Martinus Kontich vzw het recht om de verstrekte gegevens door haar te laten overdragen aan zichzelf of in opdracht van het lid van KWB Sint-Martinus Kontich vzw direct aan een andere partij.

Klachten

Mocht een lid van KWB Sint-Martinus Kontich vzw een klacht hebben over de verwerking van haar persoonsgegevens dan vraagt KWB Sint-Martinus Kontich vzw hierover direct met haar contact op te nemen.

Elk lid heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijziging privacyverklaring

KWB Sint-Martinus Kontich vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde in augustus 2018

Aansluitend op hetgeen hierboven vermeld wordt, is het belangrijk te weten hoe je de eigen gegevens in Korpus kunt inkijken en laten aanpassen. Dit kan via 

www.kwb.be/mijngegevens

Hoe werkt het?

Je geeft je lidnummer en mailadres op. Als deze in Korpus steken ontvang  je de inloggegevens in de mailbox. Met die gegevens kan je inloggen in Korpus en de eigen gegevens bekijken. Je kan echter zelf niets wijzigen. Wil je iets wijzigen, wordt gevraagd een mail te zenden aan de Korpusverantwoordelijke (kwb-martinus-kontich@outlook.com)

Je lidnummer kan je vinden op je lidkaart en op de adresetiket van de Kontakt. Wie zijn of  haar lidnummer of mailadres niet kent, wordt op de inlogpagina doorverwezen naar KWB-nationaal, die de gegevens aan het lid bezorgt.